Was app voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Definities
- Actievoorwaarden: de actievoorwaarden van het Spaarprogramma, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 3 van deze Voorwaarden.
- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Loogman.
Was app: de Loogman Was app.
- Deelnemer: de Klant die deelneemt aan het Spaarprogramma.
- Gebruiker: de Klant die gebruik maakt van de Was app.
- Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden van de Loogman Was app, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van deze Voorwaarden.
- Klant: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van de Loogman-groep.
- Loogman: Loogman Tanken en Wassen B.V.
- Loogman-groep: Loogman Tanken en Wassen B.V., Holland Carwash B.V. en Loogman Carwash B.V.
- Spaarprogramma: het spaarprogramma van de Loogman-groep, zoals nader is beschreven in hoofdstuk 3 van deze Voorwaarden.
- Voorwaarden: deze voorwaarden, bestaande uit hoofdstuk 1, 2 en 3.

Algemene Voorwaarden
- Op alle offertes, diensten (waaronder ook de Was app), (rechts)handelingen, promoties, acties (waaronder ook het Spaarprogramma) en overeenkomsten met en/of van de Loogman-groep zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
- De Algemene Voorwaarden maken onverkort onderdeel uit van deze Voorwaarden.
- De Algemene Voorwaarden zijn na te lezen op www.loogman.nl/voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn ook na te lezen in de Was app onder de informatie-knop.
- In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden en de Actievoorwaarden gaan de Gebruiksvoorwaarden en de Actievoorwaarden voor.

Hoofdstuk 2 – Was app

Algemeen
- De Was app wordt aangeboden door Loogman.
- De Gebruiker is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
- De Gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website www.loogman-wasapp.nl/gebruikers-en-actievoorwaarden en in de Was app.
- De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Was App. In de Was app verklaart de - Gebruiker akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
- De Was app is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers ouder dan 16 jaar. Minderjarigen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers nodig voor gebruik van de Was app.

Privacy

- Op het downloaden en het gebruik van de Was app is het privacy statement van Loogman onverkort van toepassing. Het privacy statement is te vinden op www.loogman-wasapp.nl/privacypolicy.
- In geval van strijd tussen de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van Loogman worden deze Gebruiksvoorwaarden gehanteerd.

Gebruik van de Was app
- De Loogman Was app is gratis te downloaden (via de Apple Store of Google Play) en te gebruiken.
- Loogman stelt de Was app met zorg samen en ter beschikking van Gebruikers. De werkzaamheid en kwaliteit van de Was app is echter ook afhankelijk van het apparaat dat Gebruiker hanteert, zoals een smartphone of tablet, de op het apparaat gebruikte software en besturingssysteem en de (internet)verbinding.
- Om gebruik te maken van de Was app dient de Gebruiker zich te registreren (aanmaken account) in de Was app met diverse gegevens, waaronder zijn/haar e-mailadres, voornaam, achternaam, leeftijd, kenteken(s) en overige gegevens.
- De verantwoordelijkheid om de (contact)gegevens actueel te houden ligt bij de Gebruiker.
- Om gebruik te maken van de Was app, dient de Gebruiker te beschikken over een apparaat met een (internet)verbinding. De kosten daarvoor dient de Gebruiker zelf te dragen.
- Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Was app of de content daarvan, te wijzigen, kopiëren, verveelvoudigen, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de Was app te belemmeren.
- Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Was app, waaronder maar niet beperkt tot screen scraping, is niet toegestaan.
- Loogman heeft te allen tijde het recht om de Was app aan te passen, te beëindigen (stopzetten), gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de Was app te beperken of de toegang tot de Was app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
- Bij een eventuele stopzetting van de Was app zal uiterlijk twee maanden vooraf per e-mail, via de Was app en/of op http://www.loogman-wasapp.nl gecommuniceerd worden wanneer de Was app eindigt.
- Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de in de Was app vermelde informatie.
- Met het downloaden van de Was app en het gebruik van de Was app verklaart en begrijpt de Gebruiker dat:
a. het gebruik en installatie van de Was app geheel voor rekening en risico is van de Gebruiker;
b. de Was app “as is” ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker;
c. Loogman niet kan garanderen dat de Was app voldoet aan de eisen van de Gebruiker;
d. Loogman niet kan garanderen dat de Was app vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn;
e. Loogman niet kan garanderen dat de verschafte informatie in de Was app volledig, juist en/of actueel is;
f. Loogman de beveiliging van de Was app niet kan garanderen.
- Om misbruik, storingen en/of andere problemen te voorkomen moet de Gebruiker ervoor zorgen dat zijn apparaten en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, en (computer/digitale) virussen en dient de Gebruiker zorgvuldig om te gaan met de gegevens en deze geheimhouden.

Aansprakelijkheid
- Loogman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden) en/of het gebruik van de Was app en/of de onmogelijkheid om deze te (de-)installeren of te gebruiken. Onder indirecte schade wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, reputatieschade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies en/of verminking van data, gederfde winst en omzet, verlies van klanten, verminderde goodwill en gemiste besparingen.
- Loogman is ook niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent of in de Was app, schade als gevolg van beëindiging of wijziging van de Was app en/of netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook.
- In het geval dat in rechte komt vast te staan dat Loogman geen beroep toekomt op de beperking(en) van haar aansprakelijkheid, dan is de totale aansprakelijkheid van Loogman, op welke grond dan ook, jegens Gebruiker als gevolg van of samenhangend met de installatie en/of gebruik van de Was app beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,-.
- De Was app kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Loogman is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of functioneren van deze internetpagina’s.

Licentie en intellectueel eigendom
- Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Was app, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten op of in connectie met de Was app, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software, gegevens of overige informatie, komen toe aan Loogman en de originele rechthebbenden.
- De Gebruiker krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Was app en alle daarin opgenomen content voor eigen gebruik te gebruiken met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden.
- De Gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Loogman en haar licentiegevers, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt.

Automatische updates
- Loogman kan regelmatig updates uitbrengen voor de Was app.
- Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen en installeren van automatische updates van de Was app. Indien de updates van de Was app niet automatisch worden geïnstalleerd kan de Gebruiker ervoor kiezen om updates handmatig te installeren. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
- Zorg ervoor dat updates van de Was app worden geïnstalleerd zodat altijd de laatste versie van de Was app wordt gebruikt. Indien niet de laatste versie van de Was app wordt gebruikt, kan het zijn dat de Was app niet of niet goed functioneert.
- Loogman is niet verplicht oude versies van de Was app te ondersteunen en kan de werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen.

Beëindiging en deactiveren Was app
- Loogman behoudt zich het recht voor om Gebruikers te blokkeren, te verwijderen en/of hun accounts te weigeren, de deelname aan het Spaarprogramma te ontzeggen/beëindigen en/of de (toegang tot hun) accounts en/of de Was app te beperken, blokkeren of verwijderen, indien niet aan de Gebruiksvoorwaarden en/of de Actievoorwaarden wordt voldaan, waarvan Loogman vermoedt dat zij onbevoegd of ongeoorloofd handelen, die Loogman frauduleus voorkomen of Gebruikers die misbruik of onbevoegd gebruik maken van de Was app. In dat geval verliest de Gebruiker alle opgebouwde rechten.
- De Gebruiker kan het gebruik van de Was app te allen tijde zelf beëindigen door de Was app van zijn/haar apparaat te verwijderen of te de-installeren. Bepalingen

Wijzigingen
- Loogman behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
- Gebruik van de Was app na de datum van inwerkingtreding van de aangepaste gebruiksvoorwaarden geldt als acceptatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden.

Overig
- Zijn deze Gebruiksvoorwaarden of is een bepaling daarvan gedeeltelijk ongeldig, dan zijn de overige bepalingen nog wel geldig tussen partijen. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
- Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Was app zullen worden voorgelegd de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Hoofdstuk 3 – Spaarprogramma

Algemeen
- De Actievoorwaarden zijn van toepassing op het Spaarprogramma. De Actievoorwaarden kunnen worden ingezien. De Actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.loogman-wasapp.nl/gebruikers-en-actievoorwaarden en in de Was app.
- De Algemene Voorwaarden zijn in aanvulling van toepassing op het Spaarprogramma. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.loogman.nl/voorwaarden en in de Was app.
- In de Was app verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden. De Deelnemer is gebonden aan de inhoud en bepalingen van de Voorwaarden.
- Deelnemers aan het Spaarprogramma kunnen bij alle Loogman-groep autowasstraten/carwashvestigingen sparen voor kortingen op of gratis autowasbeurten van bepaalde wasprogramma’s.
- Deelnemers kunnen uitsluiten deelnemen aan het Spaarprogramma via de Was app. Het Spaarprogramma is uitsluitend beschikbaar via de Was app. Op het gebruik van de Was app zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
- Loogman-groep behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen het Spaarprogramma stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie van de Actievoorwaarden is te vinden op de website www.loogman-wasapp.nl en/of via de Was app.
- Loogman behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Was app stop te zetten. Indien de Was app wordt stopgezet wordt het Spaarprogramma ook automatisch stopgezet.
- Bij een eventuele stopzetting van het Spaarprogramma zal uiterlijk twee maanden vooraf via de Was app, de e-mail en/of op www.loogman-wasapp.nl gecommuniceerd worden wanneer het Spaarprogramma eindigt.
- In geval van strijd tussen de inhoud van deze Actievoorwaarden en het privacy statement van Loogman-groep worden deze Actievoorwaarden gehanteerd.

Deelname
- Minderjarigen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers nodig voor deelname aan het Spaarprogramma.
- Niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarprogramma. Onder niet-consumenten vallen onder andere wederverkopers van de gekochte producten.
- Het Spaarprogramma is bedoeld voor particuliere klanten van de Loogman-groep. Zakelijke klanten of particuliere klanten met meer dan 3 kentekens kunnen contact opnemen met de klantenservice en eventueel gebruikmaken van een ander aanbod.
- In geval van fraude, of vermoeden daarvan, beïnvloeding van of onrechtmatige deelname (bijvoorbeeld door wederverkopers) aan het Spaarprogramma of, door ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de Was app behoudt Loogman-groep zich het recht voor om Deelnemers zowel vooraf als achteraf uit te sluiten van deelname aan het Spaarprogramma en reeds gespaarde spaarpunten te verwijderen.
- Wanneer men deelneemt aan het Spaarprogramma in de Was app verwerkt Loogman de door de Deelnemer opgegeven persoonsgegevens om de deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan deze Actievoorwaarden. De gegevens worden gedeeld met vaste externe partijen. De gegevens zullen echter nooit doorverkocht worden. Externe partijen die helpen met het verwerken van persoonsgegevens mogen de gegevens alleen gebruiken volgens de instructies van Loogman en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan Loogman leveren. De gegevens mogen niet zelfstandig gebruikt of doorgegeven worden.
- De verantwoordelijkheid om gegevens correct, volledig en actueel te houden ligt bij de Deelnemer.
Een Deelnemer kan op elk moment zijn deelname aan het Spaarprogramma beëindigen door zich uit te schrijven. Na beëindiging vervallen alle door Deelnemer gespaarde spaarpunten.

Registratie
- De Deelnemer registreert zich in de Was app met zijn/haar e-mailadres, voornaam, achternaam, leeftijd, kenteken(s) en andere gegevens om deel te nemen aan het Spaarprogramma.
- Deelnemer kan maximaal 3 kentekens per account toevoegen voor deelname aan het Spaarprogramma.
- Elk kenteken mag na het invoeren maximaal 2 keer per jaar gewijzigd worden. Daarna zal de Deelnemer contact moeten opnemen met de klantenservice van de Loogman-groep. Loogman-groep is echter niet gehouden om mee te werken aan het verzoek van de Deelnemer.

Spaarpunten

Punten sparen
- Bij de aankoop van bepaalde wasprogramma’s ontvangt de Deelnemer spaarpunten. Bij welke wasprogramma’s spaarpunten worden gespaard en de actuele verdeling van de spaarpunten per wasprogramma is te vinden op www.loogman-wasapp.nl/faq.
- Om de spaarpunten aan het account van de Deelnemer toe te voegen, moet de Deelnemer de juiste kentekengegevens voorafgaand aan de wasbeurt in het account toevoegen. De juiste, volledige en actuele registratie van het kenteken is geheel de verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Er kunnen geen spaarpunten met terugwerkende kracht bijgeschreven worden.
- De spaarpunten worden binnen 24 uur na de wasbeurt bijgeschreven op het account van de Deelnemer.

Punten inwisselen
- De spaarpunten kunnen worden ingewisseld voor vouchers (QR-codes), waarmee korting op een wasbeurt of een gratis wasbeurt van bepaalde wasprogramma’s kan worden verkregen.
- Het puntensaldo wordt in de Was app getoond. De Deelnemer kan niet meer spaarpunten inwisselen dan het aangegeven saldo in de Was app.
- Gespaarde punten of vouchers kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

Jaarstatus
- De spaarpunten van het bijbehorende wasprogramma worden tevens toegevoegd aan de jaarstatuspunten, waarmee de jaarstatus van het jaarprogramma wordt bepaald.
- Op basis van het jaarstatussaldo, dat de Deelnemer in de afgelopen 365 dagen bij elkaar gespaard heeft, wordt de statuskleur in het jaarprogramma berekend. Elke statuskleur kent eigen voordelen en kortingen. De mogelijke statuskleuren zijn: blauw, brons, zilver en goud. De actuele korting per statuskleur is te vinden op www.loogman-wasapp.nl/faq.

Geldigheid punten en vouchers
- Een jaar na de laatste transactie waarbij spaarpunten worden gespaard, vervallen de door Deelnemer gespaarde punten. Hier wordt de Deelnemer tijdig over geïnformeerd via de mail en/of via de Was app. De statuskleur en bijbehorende kortingen vervallen hiermee ook.
- In geval van overlijden zullen de gespaarde punten, jaarstatus, kortingen en vouchers van de overledene vervallen. Loogman-groep behoudt zich het recht voor om het account van de Deelnemer in de Was app af te sluiten.
- De vouchers (QR-codes) hebben geen beperkte geldigheid. De vouchers zijn geldig zolang je jaarstatus behouden blijft. Indien de Deelnemer een nieuwe jaarstatus krijgt vervallen de vouchers die behoren bij de oude jaarstatus en ontvangt de Deelnemer vouchers die horen bij de nieuwe status.

Punten/kortingen delen
- Spaarpunten en jaarstatuspunten kunnen niet overgedragen worden aan anderen.
- Deelnemers mogen de kortingen, middels de vouchers (QR-codes), delen met anderen, mits de Deelnemer, die de QR-codes weggeeft, geen gebruikmaakt van betaalgemak (comfort pay).

Overig
- Loogman-groep behoudt zich het recht voor om accounts van Deelnemers, die niet aan de Actievoorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren, de deelname aan het Spaarprogramma te ontzeggen/beëindigen en/of de (toegang tot de) accounts – al dan niet via de Was app – te beperken, blokkeren of verwijderen.
- Loogman-groep is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan het Spaarprogramma. Loogman-groep is ook niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent het Spaarprogramma en/of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van het Spaarprogramma.
- Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het Spaarprogramma zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt te Aalsmeer, 1 november 2021.